2003 – 2019

Respondeo, z.s.

Ředitelka organizace, finanční manažer, vedoucí projektů, metodička, lektorka, sociální pracovnice  

 

Činnost: poradenská práce s klienty v rámci sociálních služeb: odborné sociální poradenství a intervenční centrum, dále v oblasti sanace rodin, řízení organizace, řízení lidských a finančních zdrojů, tvorba a řízení projektů, tvorba a kontrola dodržování standardů kvality všech služeb v organizaci, komunikace s dárci, PR aktivity, fundraising, lektorská činnost – témata z oblasti prevence kriminality a práce s klientem, domácí násilí, rovné příležitosti aj., metodická a konzultační činnost – témata: rovné příležitosti, standardy kvality, tvorba a řízení projektů aj.

2003 – dosud

OSVČ

lektorka, konzultantka, mentorka, hodnotitelka projektů    

Činnost: hodnocení projektů (250 projektů za období 2008 – 2014): hodnotitelská činnost pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci OP LZZ, OP RLZ, Středočeský kraj v oblasti poskytování sociálních služeb, Nadaci rozvoje občanské společnosti v oblasti podpory práce s dětmi a mládeží aj.  lektorská činnost: témata – rovné příležitosti a návrat na trh práce po ukončení mateřské/rodičovské dovolené, motivace, práce s klientem v občanském poradenství, práce se zadluženým klientem, vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách (akreditovaný lektor Asociace občanských poraden, Remedium), dále oblasti práce se znevýhodněnými skupinami obyvatel (oběti násilí, domácího násilí, osoby po výstupu z výkonu trestu, senioři, nezaměstnaní atd.), slaďování rodinného a pracovního života aj., dále oblast získávání grantů a dotací 

2018

Elio, z.s.

Lektorka primární prevence    

2017 – 2018

Leccos, z.s.

Administrátorka rodinných konferencí 

   

Činnost: administrace rodinných konferencí, komunikace s koordinátory a OSPOD, školení pracovníků OSPOD v oblasti rodinných konferencí

2000 – 2003

Občanská poradna Jihlava

Sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků

Činnost: poradenská činnost, komunikace s klienty, koordinace a zaučování nových dobrovolných poradců + jejich příprava na poradenskou činnost

Pracovní zkušenosti

Vzdělání, odborné kurzy

2018    kurz Využití facilitačních dovedností v sociální práci (24 hod.)

           Velký vůz Sever    

2018    kurz Práce s třídním kolektivem (60 hod.)

           Elio, z.s.

2017    roční škola prožitkového tance Loona Dance (172 hod.)

           Loona Dance Academy s.r.o.

2016    roční program pro ředitele Leadership AID (50 hod.)

           Nadace VIA

2013    kurz Úvod do řízení a supervize (24 hod.)

           Remedium Praha

2012    výcvik Sociálně psychologický výcvik (48 hod.)

           Edupol v.o.s.

2012    kurz Základní krizová intervence (51 hod.)

           Remedium Praha

2012    kurz Základní principy koučování (16 hod.)

           Koučink Centrum s.r.o.

2007   roční program Manažeři – kurz efektivního řízení (150 hod.)

           Asociace manažerů absolventů

2007   kurz školitel kurzů v odborném sociálním poradenství (86 hod.)

           Asociace sociálního poradenství

2005   kurz Komunikace a mediace (36 hod.)

           Fokus Praha

1999 – 2002   Soukromá Vyšší odborná škola sociální Jihlava, obor: sociální práce

Další aktivity

2006 – 2015

Členka výkonného Výboru Asociace občanských poraden 

Publikační činnost – tvorba tiskových zpráv, článků do časopisů a regionálních médií (zejména zaměřených na práci se znevýhodněnými skupinami obyvatel)

Copyright © 2020 Veronika Pačesová

Tel.: 702 035 379